Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá 9.00 - 17.00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Přidejte se k nám na Facebooku.

Nákupní řád
 • Všeobecná ustanovení
 • Předmět smlouvy
 • Místo plnění
 • Objednání zboží,uzavření smlouvy
 • Cena a placení
 • Dodací lhůta
 • Záruka,servis
 • Náklady na použití komunikačních prostředků
 • Závěrečná ustanovení
 •  

  1. Všeobecná ustanovení

  PRODÁVAJÍCÍ:

  Kamil Vágner, Polní 271, 747 61 Raduň

  IČ 62288504

  a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Kamil Vágner) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

  b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

  2. Předmět smlouvy

  Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na našem e-shopu. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
  - bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými  pro daný druh zboží
  - vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
  - záručními listy

  3. Místo plnění

  Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího.

  4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

  a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.Kupní smlouva vytvořená v internetovém obchodě vzniká okamžikem odeslání objednávky! Objednávka vytvořená nakupujícím je vždy potvrzena automaticky odeslaným emailem.

  b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

  c) Prodávající si vyhrazuje právo k odeslání nekompletní objednávky z důvodu vyprodání zboží dodavatelem nebo výpadkem ve výrobě. Částka za toto zaplacené zboží bude převedena zpět na účet kupujícího do 30-ti dnů.

  d) Kupující má právo stornovat objednávku do 2 hodin od uzavření. Bude-li v této době již uhrazena platba za objednávku, vrátí prodávají částku neprodleně zpět na účet kupujícího. O stornu nás prosim informujte písemně info@rekam.cz nebo telefonicky. Po delším časovém úseku není možné objednávku stornovat.

  e) Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat  neporušenost obalů a zboží samotné, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci a sepsat reklamační protokol s přepravní službou. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

  Upozornění

  Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku  zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání a zabalení zboží .Upozorňujeme, že všechny nesplacené pohledávky -  pohledávky za dopravu - budou postoupeny k vymaháni. Odesláním objednávky kupující souhlasí s našimi obchodními podmínkami a potvrzuje závaznost své objednávky, nezbavuje se povinnosti uhradit náklady na dopravu nevyzvednutého zboží.

  Pro všechny ostatní slušné zákazníky je toto oznámení nepodstatné.

  Odstoupení od smlouvy uzavřené v internetovém obchodu

  Je-li uzavřena kupní smlouva prostřednictvím internetu, má kupující v souladu  s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Kupující musí v této době oznámit prodávajícímu odstoupení od smlouva písemně dopisem nebo e-mailem a následně zboží prodejci vrátit. Neměl by zapomenout i uvést číslo bankovního účtu,kam mu prodávající do 30-ti dnů zašle částku za vrácené zboží. Přepravné a doběrečné se nevrací. Zboží vrátí kupující zpět doporučenou zásilkou s přiloženou fa - ne dobírkou.

  Zákazník má právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů,  musí dodavateli vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to není možné, bude kupujícímu sníženo plnění o zjištěný rozpor s původním stavem dodaného zboží. Prodávající musí v tomto případě vzniklou škodu prokázat a poté bude kupujícímu vrácena částka snížena o finanční vyjádření poškození, případně spotřeby. Náklady na vrácení zboží hradí kupující!

  Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy podle § 1829 odstavce 1 zákona. Prodávající je zároveň povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží nebo zaslání potvrzení o odeslání zboží přepravní službou. Částka k vrácení zákazníkovi se rovná ceně kupní zboží + náklady na nejlevnější dopravu na zákazníkovi uvedenou v ceníku dopravy!

  Rozpor s kupní smlouvou

  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

  5. Cena a placení

  Nabídkové ceny uvedené na eshop.rekam.cz jsou platné v okamžiku objednání.  Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

  Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti . Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

  Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

  K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

  Ceny zboží v našem internetovém obchodu jsou včetně recyklačních poplatků (PHE).

  Ceny zboží v našem internetovém obchodu jsou včetně DPH.

  Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

  Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

  “Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

  Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

  6. Dodací lhůta

  Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky, popř. zaplacení zboží v případě platby převodem na účet. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

  Část z nabízeného zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 4 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. Zboží, které není skladem bude dodáno nejdéle do 30-ti dnů, zpravidla 7-21 dní.

  Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do30kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

  7. Záruka, servis

  Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Na bazarové, repasované a použité zboží (Výprodej) je záruka maximálně 12 měsíců. Pro nakupující na IČ je záruka rovněž 12 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

  Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

  8. Náklady na použití komunikačních prostředků

  Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese každá ze smluvních stran tak, jak jí vznikly.Prodávající neúčtuje žádné další nebo zvýšené náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.

  9. Závěrečná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

  Platné od 01.12.2016

  Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz